Cases

SETS

SKANDINAVISK ELEKTRISK TRANSPORT SYSTEM

CASES

Det centrale omdrejningspunkt for Skandinavisk Elektrisk Transport System (SETS)-projektet er at bidrage til udviklingen af den elektriske transport i KASK-regionen. Havne og transportcentre er kernen i den regionale infrastruktur, og disse vil derfor være i fokus. Dette gælder særligt brugen af tungt løfteudstyr, interne transportsystemer, kraner, trucks med videre til for eksempel on-loading og off-loading, samt lokale landstrøms-løsninger og energilagring til brug for bl.a. skibe.

 

Havne og transportsektoren er i dag en sektor præget af fossile brændstoffer, men forandringer er på vej, og i realiteten er sektoren velegnet til en hurtig omlægning til el-drift baseret på højenergi-batterier. Et sådant skifte vil udover de miljømæssige fordele (CO2 neutral drift og bæredygtighed) byde på en række driftsmæssige og økonomiske fordele for de involverede aktører. Derudover er det gældende, at ved en sådan tentativ omstilling i regionens infrastrukturelle nøglepunkter, så vil vejen være banet for yderligere fremme af miljørigtige energiløsninger i hele regionens transportsystem. Regionens havne og transportcentrer kan på denne måde – og i øvrigt helt analogt til den maritime sektors containerisering i sin tid – være med til at sætte en ny standard, der spreder sig til resten af systemet.

 

De overordnede tanker, ambitioner og mål, der er indlejret i SETS-projektet kræver et tæt samarbejde mellem offentlig aktører, kommuner, havne og det private erhvervsliv, for at kunne lade sig realisere. Der er derfor i løbet af SETS forprojekt-fasen blevet etableret et finmasket netværk mellem relevante aktører i regionen, som kan være med til at løfte denne opgave. Aktørerne dækker hele den berørte værdikæde, og udgøres af; Energibyen Frederikshavn, Frederikshavn Havn, Skagen Havn, Grenen Maskinfabrik (GMF), Hirtshals Havn, KK Wind Solutions, Powercon, Frugal Technologies, Borg Havn, Aalborg Universitet, Uddevalla Hamn, Fredrikstad Kommun, Kungshamn (Orkla) og Soternäs Kommun.

 

Der er på tværs af de involverede parter udarbejdet i alt 6 case-projekter, som skal udvikles og teste forskellige dimensioner af overgangen til en batteri-baseret drift. De 6 cases er:

 

    1)  Hirtshals Havn

    2)  Borg Havn

    3)  Frederikshavn Havn

    4)  Uddavalla Hamn

    5)  Kungshamn

    6)  Skagen Havn.

 

Indenfor hver af disse 6 cases, skal der ses på batteribaseret energilagring og elektrificering af intern transport med fokus på konkrete teknologi-tests og fælles erfaringsudvikling. Understøttende for hver case er projektets arbejdspakker, hvor der bl.a. ses på højinnovative, optimerede og tilpassede batteriløsninger, og derudover modeller, simuleringer og implementering, samt endeligt forretningsmodeller.

 

Det er gældende på tværs af alle cases, at der bruges nogle faste innovations- og udviklingsmodeller, som vil sikre sammenlignelighed mellem de forskellige cases. Det vil desuden være et fast omdrejningspunkt, at der vil blive arbejdet med en tilgang hvor mange små tests skal indikere den rette tilgang inden større skalatest iværksættes. Dette med henblik på at finde de bedste og mest konkrete løsninger fra starten med henblik på hurtig implementering og resultatskabelse.

Projektets potentialer


1. Effekt på miljøvenlig transport:

Der er i alle case beskrivelserne og hos de andre interessenter, som forprojektet har været i kontakt med, en klar overbevisning om, at det vil være muligt at opnå store besparelser på CO2, SO2 og NOx udledningen ved overgang fra fossil drift og elektrificering. Denne effekt vil komme gennem opstilling af landstrømsanlæg, elektrificering af kørsel på havnene, brug af kraner og løftevogne, samt ændringer af forbrugsmønstre. Samtidigt er der hos de kommende partnere et ønske om at skifte fra fossil produceret el til ”grøn” el. Det er samtidigt klart for alle, at en sådanne ændring vil medføre at der skal ske en sammenkobling mellem batteriteknologi og det nuværende paradigme for el-distribution. Prisen på landstrøm er i dag meget høj, men en kobling mellem elnettet og batteriteknologien er en mulighed for at nedbringe denne pris. Samtlige partnere og andre involverede forventer, at der indenfor en kortere tidshorisont vil blive indført lovkrav indenfor området, som vil medvirke til en bedre indtjening ved anvendelse af landstrømsanlæg.


2. Effekt på infrastruktur på transport:

Alle aktører indenfor området er overbeviste om, at en elektrificering af havnene vil få en dobbelteffekt. Dels vil en sådan elektrificering medføre, at skibstransport, fiskeri og færgedrift får muligheder (lokale grids) stillet til rådighed for deres egen ønskede/krævede elektrificering og dels vil elektrificeringen gøre det muligt at land transportørerne (tog og bil), får mulighed for opladning ved de knudepunkter(havnene), som indgår i de fleste transportørers logistikker. Havnene ønsker samtidigt, så hurtigt som muligt, at finde andre udnyttelser af de faciliteter, som bliver forældede ved en ændring fra fossilt til ikke-fossilt energiforbrug.


3. Effekt på virksomhedsøkonomi:

Effekten på havnenes økonomi vil gå fra, at der ingen direkte effekt er til en meget stor effekt. Nogle havne vil gennem projektet få mulighed for at tiltrække nye kunder eller være ”first mover” indenfor området, andre vil gennem projektet få mulighed for enten indirekte indtjening (udlejning af arealer til nye virksomheder) eller direkte indtjening ved salg af el.


De virksomheder og andre interessenter, som deltager i projektet forventer, at de på sigt kan få en god forretning indenfor området enten som rådgivere eller som direkte leverandører indenfor området. Deres motivation for deltagelse vil derfor være, at de gennem projektet kan få tilføjet de kompetencer som er nødvendige for at agere indenfor området.


4. Effekt på samfundsøkonomi:

Ved at etablere et netværk mellem vidensproducenter, her primært universiteter, vil projektet få meget stor effekt på samfundsudviklingen. Der eksisterer i dag mange specialkompetencer indenfor KASK området, her tænkes specielt på kompetencer indenfor batteri og el infrastruktur, samtidigt med at vidensproducenterne har store netværk til virksomheder og globale institutioner. Det er projektets intention, at understøtte disse netværk for at sikre, at KASK kan være et af de førende områder indenfor disse teknologier.


Der vil være en direkte effekt på samfundsøkonomien, når det lykkes at få etableret kombinationen af batterier og forbruget af grøn elproduktion. Denne kombination skal sikre, at der dels opnås en optimal udnyttelse af den grønne el og dels sikre, at der altid er den el til rådighed som samfundet har behov for. Ved gennemførelsen af projektet vil der herudover ske et fald i udledningen af CO2, som vil medvirke i forhold til de CO2 ambitioner, der er i både Danmark, Norge og Sverige.


5. Indvirkning på beskæftigelse:

Der vil gennem projektet ske en proces, hvor havnene får behov for nye kompetencer i forbindelse med elektrificeringen. Lignende processer er allerede i gang på flere havne indenfor andre områder. Der er intet der tyder på, at disse processer samtidigt medfører afskedigelser af andet personale. Virksomhederne, som projektet har været i kontakt med, vurderer alle, at der vil være tale om en meget stor beskæftigelseseffekt, nogle nævner 20-30 nye ansatte. Hvis dette potentiale skal udløses kræver det, at kontakten mellem virksomhederne, havnene og vidensproducenterne udbygges og styrkes.


6. Effekt på Interreg-samarbejdet:

Det er vigtigt, at projektet er etableret indenfor KASK området, da man derigennem er nødt til at tage højde for de forskellige vinkler, man har på området i Danmark, Norge og Sverige. Dermed sikres der forretningsplaner, som kan anvendes indenfor hele KASK-området, sådanne planer vil være en forudsætning for, at virksomhederne senere kan gå globalt med deres løsninger. Indenfor fiskeri gælder, at det er de samme fiskere som fisker indenfor KASK-området, og det er derfor vigtigt, at der bliver tale om løsninger, der er nemme at betjene, og som er sammenlignelige inden for hele KASK-området. Indenfor international søfart er der tale om et globalt område, som har forskellige standarder. Dette er også et aspekt, som skal håndteres, og hvor man ved at bruge KASK som reference, kan påvirke de dialoger som foregår i dag.

INFO


 

For yderligere information kontakt:

KONTAKT DANMARK


Poul Rask Nielsen

projektchef

Energibyen Frederikshavn

prni@frederikshavn.dk

+45 98 45 90 23

KONTAKT SVERIGE


Lars Bennersten

utredare

Sotenäs kommun

lars.bennersten@sotenas.se

+46 523 66 46 25

© Copyright. All Rights Reserved.